Friday, October 18, 2019

กลุ่มพังวาสนา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมาที่ไร่บริเวณบ้านโคกกรวด ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  เจ้าหน้าที่จึงไปตั้งแคมป์เฝ้าระวังช้างซึ่งเป็นกลุ่มพังวาสนา แต่ไม่พบช้างแต่อย่างใด จากการสำรวจความเสียหาย พบกระท่อมเฝ้าไร่ของชาวบ้าวถูกพัง และข้าวโพดเสียหายประมาณ 2 งาน
Our Lopburi field staffs were informed that  elephants went out of the forest to the field at Ban Kokgrood, Phetchboon Province so our staffs rush to observe group of Pang Wadsana and camp overnight. In the morning the staffs survey the damage they found a hut destroyed and damaged corn about 800 square meters. 

No comments: