Thursday, September 06, 2018

คอกสำหรับช้างป่วย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ทำคอกช้างไว้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ในกรณีที่มีช้างป่วยหรือบาดเจ็บ จะได้นำช้างเข้ามาให้นายสัตวแพทย์ทำการตรวจได้อย่างสะดวก No comments: