Friday, September 21, 2018

จัดนิทรรศการ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมงานเวทีบูรณาการโครงการ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำพื้นที่อนุรักษ์ (Protected Area Committee: PAC) และโครงการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน

The Foundation at Lampang attended the meeting with Protected Area Committee at Meatha District office, Lampoon  Province.No comments: