Friday, August 12, 2016

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติและวันช้างโลก

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานอื่น รวมถึงโรงเรียนในละแวกใกล้เคียง พร้อมใจกันรวมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ซับลังกา อนึ่งเนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันช้างโลก คณะที่เข้าร่วมการถวายพระพรจึงได้จัดสร้างฝาย และทำโป่งเทียมบริเวณกิโลเมตรที่ 1 สำหรับช้างและสัตว์ป่าอื่น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ช้างไทยด้วย

No comments: