Wednesday, August 31, 2016

การประชุมสุขภาพช้างแห่งชาติ ประจำปี 2559


Elephant Reintroduction Foundation joins "National Elephant Health 2016" meeting at Elephant Learning Center, Thai Elephant Conservation Center, Lampang.  
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าร่วมการประชุมสุขภาพช้างแห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง

No comments: