Sunday, February 10, 2013Pang Wadsana lives alone at KM.2 (west side), 150 meter far from inspect road.  พังวาสนาหากินอาหารโดยลำพัง ณ บริเวณ กม.2 ด้านตะวันตก ห่างจากเส้นทางลาดตระเวน 150 เมตร

No comments: