Monday, February 25, 2013
ยังไม่แน่ชัดว่า จากรูปพังทองคำที่ท้องและเต้านมขยายจะท้องหรือไม่ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

พบว่า สาเหตุที่เต้านมขยายอาจเกิดจากการดูดนมของลูกพังจารุณี

No comments: