Friday, February 08, 2013After Plai Udom has cured in Elephant hospital nearly 1.5 years. Today Plai Udom can go back to Doi Phamaung Forest again. หลังจากที่พลายอุดมพักรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลช้างเป็นระยะเวลาเกือบครึ่งปีตอนนี้พลายอุดมถึงเวลากลับคืนสู่ป่าดอยผาเมืองอีกครั้ง


No comments: