Wednesday, July 15, 2020

ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปางNo comments: