Monday, July 20, 2020

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บริเวณใกล้เคียงกับลานแสดงช้างเพื่อนำช้างมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชมเนื่องจากบริเวณลานแสดงช้างปิดทำการชั่วคราว
No comments: