Thursday, July 16, 2020

รักษาพังจันดี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สพ.ญ.วรางคณา  ลังการ์พินธ์ุ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง รักษาและทำความสะอาดแผลให้กับพังจันดีNo comments: