Friday, March 09, 2018

ลำห้วยจำบ่อแป้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบร่องรอยของช้างบริเวณลำห้วยจำบ่อแป้น ระหว่างนำเสาปูนไปเตรียมสำหรับก่อสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

Our Lampang field staff find elephant's trails when they are bringing column to make an electric fence. 

No comments: