Thursday, March 08, 2018

กลุ่มช้างที่ตามพบ


กลุ่มช้างหลายตัวที่เจ้าหน้าที่ตามพบ และเก็บภาพมา ประกอบไปด้วยช้างแม่-ลูก พี่ ป้า น้า อา ดังนี้
พังหัวดี พังโนแอล พังทองคำ พลายทองแท่ง พังจันผา พังน่ารัก พลายขุมทรัพย์ พังน้องใหม่และลูก พังพรธิตา พังถุงเงินและพังฉางเงิน

The elephants we found are Pang Huadee, Pang Noel, Pang Thongkam, Plai Thongteang, Pang Janpha, Pang Narak, Plai Khumsab, Pang Nongmai and baby, Pang Pronthita, Pang Tungngern, and Pang Changngern.

No comments: