Wednesday, March 21, 2018

สีดอไมตรี

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ไล่ต้อนช้างสีดอไมตรีเข้าป่า เนื่องจากมีอาการตกมันอยู่ใกล้บริเวณเขตชุมชน
Our Lampang field staffs are fetching Sidor Mitri back to deep forest because he is in musth and comes close to village. 

No comments: