Tuesday, March 27, 2018

พลายสมชาย
ในที่สุดเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ก็สามารถจับพลายสมชายล่ามโซ่ได้ หลังจากออกนอกพื้นที่เข้าไปยังไร่สวนของชาวบ้านอยู่หลายวัน ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะเข้าไปประสานงานเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่ชาวบ้าน
Finally our Lopburi field staffs are able to catch Plai Somchai and chain him after leaving to the village's field for many days.Then The Foundation will contact to the villagers to compensate.    


No comments: