Monday, March 12, 2018

ประเพณีความเชื่อ





เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำซับลังกาถวายเครื่องเซ่นไหว้ต่อเจ้าป่าเจ้าเขา ให้ปกปักษ์รักษาคุ้มครองทั้ง คนและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาให้อยู่ด้วยความเรียบร้อย ตามความเชื่อที่ถือปฎิบัติกันมา ซึ่งพิธีนี้จะทำเป็นประจำทุกปี 

Our Lopburi field staffs at Lopburi pray to guardian spirit of the forest with offering traditional every year . 

No comments: