Friday, March 02, 2018

บัวขาวกับกล้วยสุก

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ยังคงเตรียมหากล้วยสุกไว้ให้พังบัวขาว เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้มากกว่าที่เป็นอยู่
Our Lopburi field staffs prepare banana for Plai Buakao to gain more weight.


No comments: