Friday, February 17, 2017

ทัศนศึกษา


On Febuary 11, 2017 36 students form Rajamangala University of Technology Phra Nakron  field trip at Sublangka Wildlife Sanctuary to make a salt lick for animals.
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ชมรมวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 36 คน เข้าเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และเรียนรู้การปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่า ตามโครงการ "สร้างโป่งเทียมต่อลมหายใจให้สัตว์ป่า" ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

No comments: