Friday, February 17, 2017

ตรวจตราความเรียบร้อย

Our field staffs at Lopburi are mowing grass around electric fence at Panggraja area. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรี ช่วยการตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณปางกระจา ทั้งนี้เพื่อให้การปล่อยกระแสไฟฟ้าของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

No comments: