Tuesday, February 21, 2017คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ TISCO Asset Management Company Limited เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และรายงานแจ้งข้อมูลของการจัดการกองทุนฯ ณ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานกรุงเทพ

No comments: