Wednesday, February 01, 2017

ย้ายพลายสมชายLopburi field staff change Plai Somchai to new place every day for food and water after he was chained.
    เนื่องด้วยพลายสมชายอยู่ระหว่างการผูกเลี้ยง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรีจึงต้องมีการเคลื่อนย้ายช้างเพื่อเปลี่ยนจุดผูกมัดเป็นประจำ เนื่องจากต้องให้มีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำที่เพียงพอ

No comments: