Monday, February 06, 2017

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง


Our Lampang field staff and Ban Meaphung join to build efficiency electric fence at Meaphung Creek area and  Phayai Creek area.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านแม่ผึ้ง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง สร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณลำห้วยแม่ผึ้ง ห้วยผายาย เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ ซึ่งสามารถปล่อยกระแสไฟและใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

No comments: