Tuesday, February 21, 2017

หน้าแล้งWater level in Lamsonthi Creek at KM.2 reduce continuously.
สภาพน้ำในคลองลำสนธิ บริเวณกิโลเมตรที่ 2 เริ่มแห้งลงเรื่อยๆ

No comments: