Saturday, October 22, 2016

ค่ายทำโป่งเทียม

นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำค่ายอาสาสร้างโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งแร่ธาตุแก่ช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

No comments: