Wednesday, December 23, 2015

สระน้ำ กม.ที่ 11

Sublangka Wildlife Sanctuary dig a pond next to Lamsonthi Creek to reserve water for elephants and other animals.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาให้รถแมคโครเข้าทำการขุดคลองลำสนธิ บริเวณกิโลเมตรที่ 11 เพื่อทำเป็นที่พักน้ำและเก็บน้ำที่มากในช่วงหน้าฝน ไว้ให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นได้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

No comments: