Monday, December 28, 2015

1 ใน 4 ที่ปล่อยในป่า
Lopburi field staff found a gibbon at KM.17, Sublangka Forest.  เจ้าหน้าที่ภาคสนามเจอเจ้าชะนีตัวนี้กำลังเดินอยู่ ประมาณกิโลเมตรที่ 17 ในป่าซับลังกา

No comments: