Wednesday, December 02, 2015

น้องสาวพังศรรักษ์
Our field staffs reported they found a new born elephant, Pang Jarunee's daughter. They can not get close to a baby because of her mother and sister are possessive with her.   
เมื่อเช้าวันจันทร์ เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี รายงานว่า พบลูกช้างเพศเมียเกิดใหม่อีก 1 ตัวเป็นลูกของพังจารุณี (ลูกตัวแรกชื่อ พังศรรักษ์) คาดว่าน่าจะเกิดมาได้ประมาณ 4-5 วันแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เนื่องจากทั้งแม่และพี่สาวหวงมาก จึงได้ภาพถ่ายแบบห่างๆ

No comments: