Wednesday, December 23, 2015

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

A tree was fallen over electric fence wire. Our field staffs rush to fix it.   เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีออกตรวจตรารั้วไฟฟ้าฝั่งปางกระจาพบร่องรอยช้างล้มต้นไม้ทับพาดรั้วไฟฟ้า จึงต้องทำการเคลียร์พื้นที่ เพื่อให้รั้วใช้งานได้ตามปกติ

No comments: