Thursday, July 12, 2012


โดยในการอบรมฯครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแปลก  เทพรักษ์  นายอำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิและบรรยายในหัวข้อธรรมชาติในอำเภอลำสนธิ

No comments: