Thursday, July 12, 2012

ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2555 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จัดอบรมโครงการสอนน้องรักษ์ป่าซับลังกา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเนินถาวร  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีบ้านอยู่รอบพื้นที่ป่าซับลังกา  เพื่อปลูกฝังให้รู้จักและรักษาสิ่งแวดล้อม

No comments: