Wednesday, July 04, 2012

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ตามโครงการสัมนาศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนและการอนุรักษ์ช้าง โดยมีนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืน และคุณชลษพร อภิวงค์งาม ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

No comments: