Sunday, January 30, 2011

Train to work with elephants at Lampang

On January 30, 2011 trainees were trained in the fieldwork at Doi Phamaung forest. ในวันที่ 30 มกราคม 2554 มีการจัดอบรมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นการศึกษาจากสถานที่จริงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลพฤติกรรมช้าง
Train to collect elephant's behavior information in the fieldwork. การเก็บข้อมูลพฤติกรรมช้างของเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
Every trainees receive a certificate. พิธีปิด และการมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านหลักสูตรทุกคน
A group picture at Sra(pond) 1. ถ่ายภาพหมู่ของผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน บริเวณสระ 1

No comments: