Wednesday, February 02, 2011

เนื่องด้วยอาหารช้างไม่เพียงพอ มูลนิธิฯ จึงสั่งยอดสัปรดมาเพิ่มเติมให้ "พังเดือน"และ"พังป๋อมแป๋ม"สำหรับช่วงเย็น

No comments: