Saturday, February 05, 2011

elephants at Phupan

Our field staffs at Phu Pan National Park found our elephants (Pang Deejai, Pang Noklea, and Pang Ploy) live together with a wild elephant (Pang BuaKeaw). เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดสกลนครร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพานติดตามพฤติกรรมช้างในป่าภูพานพบกับกลุ่มช้างป่า (พังบัวแก้วช้างป่า พังดีใจ พังนกแลและพังพลอย ) รวมกลุ่มหากินอยู่ด้วยกัน

No comments: