Wednesday, February 23, 2011

Picture (Pond 3) shows shallow pond caused by deposit of sand and many of Maiyaraap ton trees grow in the pond. Elephants can not come down to take a bath and drink some water. ภาพก่อนการขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับช้างบริเวณสระ 3 มีลักษณะตื้นเขินที่เกิดจากการทับถมดินทรายของน้ำป่าจนทำให้ต้นไมยราบขึ้นอยู่ในสระน้ำ ซึ่งช้างไม่สามารถลงมาใช้ประโยชน์ได้

No comments: