Saturday, January 15, 2011

Training Course at Sublangka Wildlife Sanctuary

Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary have held "The Skill in Elephant Care Training Course" to our staffs and foresters at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province on January 15, 2011. Assist. Prof. Chatchote Thitaram DVM, consulting veterinarian of the Foundation (Mor Bic) is a lecturer for this course. วันที่ 15 มกราคม 2554 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ภายใต้ "โครงการเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลช้าง" โดยมี น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้ และนายวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้

No comments: