Monday, January 24, 2011

Field Staff's Working

Our field staff are building storeroom at Camp1 Lampang. หลังจากที่ซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันสร้างห้องเก็บของและพื้นโรงพยาบาลใหม่

No comments: