Saturday, January 29, 2011

Elephant Reintroduction Foundation has arranged "Elephant Training Course For Reintroduction" to train about Biology, life cycle of elephants and their disease, elephant behavior and collecting data to our field staffs and Doi Phamaung's at National Elephant Institute, Lampang.
ในวันที่ 29 มกราคม 2554 ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ช้าง" สำหรับการคืนช้างสู่ธรรมชาติ แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง-ลำพูน จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสถาบันคชบาลแห่งชาติ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากทางคุณวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสถาบันคบาลแห่งชาติ และคุณผจญ จอมทัน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายของนายสัตวแพทย์ ดังนี้ 1. น.สพ. เฉลิมชาติ สมเกิด บรรยายเกี่ยวกับระบบชีววิทยาของช้าง 2. ผศ. น.สพ. ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม บรรยายเกี่ยวกับวงชีวิตของช้าง โรคและอาการบาดเจ็บ 3. น.สพ. ทวีโภค อังควานิช บรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมช้าง-การเก็บข้อมูล

No comments: