Thursday, November 04, 2010

Our field staff at Lampang Camp is recording a documentary about elephant's behavior.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังถ่ายวีดีโอเก็บพฤติกรรมของพังบุญมีน่านเพื่อศึกษาพฤติกรรมของช้างใน "โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกนอกพื้นที่ป่า ของช้างที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ"

No comments: