Saturday, November 20, 2010

 
 
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จัดกิจกรรมโครงการสอนน้องรักษ์ป่าให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับชมพู อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเขตฯซับลังกา เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักป่าและช่วยดูแลธรรมชาติสืบต่อไป
Posted by Picasa

No comments: