Thursday, November 25, 2010

 
จ่าสิบเอกภาณุวัตร รูปทอง พร้อมคณะจากกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้บัญชาการทหารบกเข้าพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยในครั้งนี้ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้นำคณะจากจากกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ เข้าติดตามดูพฤติกรรมช้างตามธรรมชาติในป่า
Posted by Picasa

No comments: