Wednesday, November 24, 2010

Our field staff are stimulating Plai Somnuk 's seminal fluid system. เจ้าหน้าที่ภาคสนามทดลองกระตุ้นพลายสมนึกให้คุ้นเคยก่อนที่จะทำการรีดน้ำเชื้อ

No comments: