Saturday, November 13, 2010

Khun Parichart Jankrut, our coordinator at Lopburi Province gives a knowledge to students about elephant in the project of special military during November 10-12, 2010 at Sublangka Wildlife Sanctuary. ในวันที่ 10-12 พฤศจิกยน 2553 คุณปาริชาติ จันทร์ครุฑ เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนามจังหวัดลพบุรีได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับช้างแก่เยาวชนในโครงการเยาวชนรักษ์ป่า รุ่นที่ 3 ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้มาจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเพื่อให้เยาวชนตระหนักรักษ์ป่าต่อไป

No comments: