Sunday, September 27, 2009

Elephant Reintroduction Foundation sponsor a budget in "teach children love forest project 2552" to 92 students who study near the sanctuary at Sublangka Wildlife Sanctuary during September 25-27, 2009. ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2552 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการสอนน้องรักษ์ป่า"ซับลังกา" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร โรงเรียนบ้านวังทองและโรงเรียนบ้านเขารวก รวม 92 คน เข้าร่วมโครงการฯและได้ศึกษาธรรมชาติในป่าซับลังกา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้รู้จักรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

No comments: