Wednesday, September 23, 2009

Khun Suchat Rotjanagee, a sponsor of an elephant visits The Foundation at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi and observes rehabilitated elephants in the forest on September 23, 2009.

คุณสุชาติ โรจนากี ผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช้าง 1 เชือก เข้าร่วมโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เข้าดูการปรับพฤติกรรมช้างในพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

No comments: