Tuesday, May 19, 2009

On May 19, 2009, The Foundation (Lampang) held "Forest and Elephants Protection Traing Course" to PR our foundation to people who live around Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary by Khun Chonsaporn, Coordinator of Chaingmai-Lampang Office tells about objectives and background of the foundation and Khun Phajon Jomtan, Head of Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary give knowledge about elephants and the forest conservation.
ทางมูลนิธิฯ ได้มีการจัดโครงการพิทักษ์ป่าและช้าง โดยคุณชลษพร เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำเชียงใหม่-ลำปาง อธิบายถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยคุณผจญ จอมทัน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมให้ความรู้กับชาวบ้านที่อยู่รอบๆ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ทั้งจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงชีวิต ความเป็นอยู่ พฤติกรรมของช้าง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับช้างในป่า เพื่อที่จะให้ชาวบ้านรอบๆ พื้นที่ดอยผาเมือง เข้าใจ และช่วยกันดูแลรักษาทั้งป่าและช้างและอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความขัดแย้งต่อกัน

No comments: