Thursday, May 07, 2009

Pa Pond on May 7, 2009, Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi.

บรรยากาศสระปาในป่าซับลังกาก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝน (ถ่ายภาพ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2552)

No comments: