Monday, May 25, 2009

Villagers learn about elephant's behaviour and protection from our field staff in Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary. เจ้าหน้าที่ภาคสนามให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมช้าง เพื่อให้เข้าใจ และช่วยกันดูแลช้างที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ในโครงการพิทักษ์ป่าและช้าง

No comments: