Tuesday, September 10, 2019

เดินสำรวจเฝ้าระวังช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เดินสำรวจเฝ้าระวังบริเวณแนวป่าด้านหลังโรงเรียนโคกกรวดวิทยาคม ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี เนื่องจากเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านที่กำลังออกฝัก ซึ่งปรากฎว่าไม่พบรอยช้างออกนอกพื้นที่ที่บริเวณนี้

Our Lopburi field staffs survey around the boundary of the forest at Ban Kokkrod, Tambon Yangsao, Wichienburi District which the corns are planting pod. They have no found any trails of elephants there.
No comments: