Monday, September 16, 2019

ปรับถนนลาดตระเวน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีได้นำรถไถมาปรับสภาพผิวทางลาดตระเวนจากแคมป์ 1 ไปยังแคมป์ 2 เพื่อให้สามารถเดินทางระหว่างกันได้
On September 12, 2019, Lopburi field staff hired a tractor to clear and adjust road surface from Camp1 to Camp2.     No comments: